garstka laryngolog

Utrata niedopasowanego HLA w białaczce po transplantacji komórek macierzystych ad

Sugerujemy, że zjawisko to jest mechanizmem ucieczki guza od selektywnej presji specyficznej dla pacjenta reakcji przeszczepu przeciwko białaczce. Metody
Pacjenci i procedura transplantacji
Retrospektywnie zidentyfikowaliśmy dorosłych z nowotworami hematologicznymi, którzy przeszli jeden lub więcej haploidentycznych hematopoetycznych przeszczepów komórek macierzystych w szpitalu San Raffaele w Mediolanie w latach 2...

Reforma systemu opieki zdrowotnej - w kierunku większej wolności i odpowiedzialności dla lekarzy ad 6

Zobowiązanie do płacenia za zasoby potrzebne tym, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, kompensuje proste naciski na obniżenie kosztów. Łączenie i udostępnianie publicznie ogromnych ilości danych generowanych zwykle przez system opieki zdrowotnej, w połączeniu z zachętami dla dostawców do zapewnienia wysokiej jakości, skutecznej opieki, będzie sprzyjać zapotrzebowaniu na przekształcanie takich danych w informacje pr...

Aflibercept, bewacizumab lub ranibizumab w cukrzycowej obrzęku plamki AD 3

Randomizacja została przeprowadzona na stronie badania DRCR.net, w blokach permutowanych i z warstwowaniem według miejsca badania i ostrości wzroku w oku badawczym. Każda partia przepakowanego bewacizumabu została poddana testom bezpłodności, czystości i siły przed użyciem (Tabela Gdy inne (niestałe) oko wymagało leczenia anty-VEGF (129 uczestników w grupie afliberceptowej [58%], 122 uczestników w grupie bevacizumabu [56%...

garstka laryngolog

Również płukanie zatoki poprzez otwór tak wysoko wytworzony może być mnie korzystne. To samo dotyczy przepłukiwań przez otwory naturalne zatoki szczękowej. Celem wydalenia wody z zatoki po przepłukaniu stosuje się przedmuchiwanie zatoki przez igłę; jednak przedmuchanie w razie dostania się końca igły do rozszerzonych niekiedy żył zatoki może wywołać zator powietrzny (embolia Bonninghaus). Powikłanie takie jest na sz...

Najnowsze zdjęcia w galerii garstka laryngolog :Wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych na pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym AD 6

Wynik TRUST wynoszący 3 lub więcej odpowiada prawdopodobieństwu otrzymania transfuzji krwinek czerwonych podczas operacji lub pierwszego dnia po zabiegu 60% lub więcej. Wszystkie analizy podgrup miały wartości P większe niż 0,05 dla interakcji, co wskazuje, że wpływ czasu przechowywania krwinek czerwonych nie różni się istotnie na podstawie którejkolwiek z tych cech pacjenta (Figura 2). Analiza wszystkich uczestników, kt...

Ochrona przed wyzwaniem malarii za pomocą inokulacji Sporozoite ad 8

Jednak poziomy chlorochiny przed wyzwaniem malarii zbliżyły się lub spadły poniżej granicy wykrywalności i nie miały mierzalnego efektu pasożytobójczego u osób kontrolnych. Co ważniejsze, długowieczność odpowiedzi immunologicznych, zarówno naturalnie nabytych, jak i wywołanych przez szczepionki, pozostaje kluczową kwestią w malarii, a planowane są dalsze badania, aby poradzić sobie z tym problemem. W tym modelu ziden...

Kontynuacja kontroli glikemicznej i wyników sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2 AD 6

Wpływ intensywnej kontroli glikemii na częstość poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności. Na rysunku 3A przedstawiono czas do pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego w dwóch grupach terapeutycznych. Po 9,8 roku obserwacji wystąpiły 288 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie leczonej standardowo, w porównaniu z 253 w grupie intensywnej terapii. Wyniki te wskazują na znaczny wzrost czasu d...