Posted by on 28 maja 2018

Złożony zespół bólu regionalnego typu charakteryzuje się bólem, zaburzeniami czucia (np. Ból wywołany lekkim szczotkowaniem skóry [allodynia]), upośledzeniem ruchowym (np. Osłabieniem) i dysfunkcją układu współczulnego (np. Obrzękiem). Ból w tym zespole może być wywołany przez niedopasowanie między proprioceptywnym sprzężeniem zwrotnym a działaniem motorycznym.1 Wizualna informacja zwrotna jako substytut niewłaściwego proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego może zmniejszyć ból.1,2
Wizualna informacja zwrotna może zostać uzyskana dzięki zastosowaniu terapii lustrzanej, która była pierwotnie stosowana w leczeniu bólu fantomowego. Jednak zastosowanie terapii zwierciadlanej3 i terapii obejmującej obrazowanie ruchu 4 u pacjentów z zespołem przewlekłego bólu regionalnego typu (trwającego 6 miesięcy lub dłużej) pozostaje kontrowersyjny.
Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane pozorowane badanie z udziałem 24 pacjentów z udarem (11 mężczyzn i 13 kobiet). Mediana wieku wynosiła 62 lata (zakres od 53 do 71), a mediana czasu od wystąpienia udaru wynosiła 14 miesięcy (zakres od 7 do 21). Przewlekły zespół bólu regionalnego typ ramienia paretycznego rozpoznano zgodnie z kryteriami Bruehla i współpracowników. 5 Badacze nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Spośród 24 pacjentów 15 (62%) pozostawiło hemiplegię, a 19 (79%) miało udar niedokrwienny. Nie odnotowano przypadków podwzgórza barku lub podwichnięcia barku. Żaden z pacjentów nie miał oznak depresji.
Losowo przyporządkowaliśmy 24 pacjentów do jednej z trzech grup: jednej, która oglądała odbity obraz ich niewrażliwego ramienia w lustrze (grupa aktywnego lustra), taką, która oglądała zakryte lustro (grupa zakrytych lusterek) i taką, która otrzymał szkolenie w zakresie obrazowania mentalnego (grupa mental-imagery). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Rycina 1. Rycina 1. Zmiany w bólu, mierzone na skali 100 mm wizualno-analogowej. Wyniki na skali wizualno-analogowej wahają się od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Linia przerywana przedstawia punkt skrzyżowania, w którym pacjenci we wszystkich trzech grupach zaczęli stosować leczenie lustrzane. Przedstawione punkty danych są wartościami średnimi.
W grupach z aktywnym lustrem i zwierciadlanym lustrem pacjenci wykonywali wszystkie kardynalne (proksymalne do dalszego) ruchy chorego ramienia przez 30 minut dziennie. Wyniki mierzono pod względem bólu w ruchu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był punkt ciężkości bólu po 4 tygodniach leczenia, w oparciu o skalę wzrokowo-analogową od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Drugorzędowymi punktami końcowymi były funkcje motoryczne, które oceniano za pomocą testu działania motorycznego Wolfa, allodynii wywołanej przez szczotkę i obrzęku po 4 tygodniach leczenia. Zastosowano test analizy wariancji. Wartości wyjściowe dla bólu w skali wizualno-analogowej były podobne w trzech grupach (P = 0,71). Po 4 tygodniach leczenia aktywnym lustrem natężenie bólu zmniejszyło się (ryc. 1), a poprawiła się funkcja ruchowa, allodynia wywołana przez szczotkę i obrzęk (dane nie przedstawione).
W grupie z aktywnym lustrem siedmiu z ośmiu pacjentów (88%) zgłosiło zmniejszenie bólu (mediana zmiany w wyniku wzrokowo-analogowym, -51 mm, zakres, -70 do -18). W grupie pacjentów z przykrytym lustrem tylko jeden z ośmiu pacjentów (12%) zgłaszał zmniejszony ból, dwóch pacjentów (25%) nie wykazało zmian w poziomie bólu, a pięciu pacjentów (62%) zgłaszało zwiększony ból.
W grupie obrazów obrazowych dwóch z ośmiu pacjentów (25%) zgłaszało zmniejszenie bólu, a sześciu pacjentów (75%) zgłaszało zwiększony ból Po 4 tygodniach wyniki dla bólu w skali wizualno-analogowej w grupie aktywnych lusterek różniły się istotnie od tych w grupie objętych lustrem (P = 0,002) i grupie obrazów mentalnych (P <0,001 dla obu porównań).
Po okresie randomizacji 12 pacjentów przeszło do terapii z użyciem lustra. Po okresie leczenia krzyżowego, 11 z 12 pacjentów (92%), którzy przeszli na aktywną terapię lustrzaną z grupy pacjentów z zakrytym lustrem lub z grupy obrazowania umysłowego, miało znaczące zmniejszenie bólu (odpowiednio P = 0,002 i P = 0,004). ).
Nasze wyniki wskazują, że w przeciwieństwie do terapii obrazowej, leczenie lustrzane skutecznie zmniejsza ból i poprawia funkcje ruchowe w ramieniu pacjentów z udarem i przewlekłym zespołem bólu regionalnego typu w ramieniu. Tradycyjny pogląd, że u pacjentów z udarem, przewlekły zespół bólu regionalnego typu w ramieniu jest oporny na leczenie lustrzane należy ponownie rozważyć.
Angelo Cacchio, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
angelo. to
Elisabetta De Blasis, MD
Santissimi Filippo e Nicola Hospital of Avezzano, Avezzano, Włochy
Stefano Necozione, MD
Ferdinando di Orio, MD
Uniwersytet L Aquila, L Aquila, Włochy
Valter Santilli, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
5 Referencje1. Maihofner C, Handwerker HO, Neundorfer B, Birklein F. Wzorce reorganizacji korowej w złożonym regionalnym zespole bólowym. Neurology 2003; 61: 1707-1715
Web of Science Medline
2. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Syneestezja w fantomowych kończynach wywołanych lusterkami. Proc Biol Sci 1996; 263: 377-386
Crossref Web of Science Medline
3. McCabe CS, Haigh RC, Ring EFJ, Halligan PW, Wall PD, Blake DR. Kontrolowane badanie pilotażowe użyteczności lustrzanych informacji wzrokowych w leczeniu złożonego regionalnego zespołu bólowego (typ 1). Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 97-101
Crossref Web of Science Medline
4. Moseley GL. Wyobrażalne ruchy powodują ból i obrzęk u pacjenta ze złożonym regionalnym zespołem bólowym. Neurology 2004; 62: 1644-1644
Web of Science Medline
5. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, i in. Zewnętrzna walidacja kryteriów diagnostycznych IASP dla złożonego regionalnego zespołu bólu i proponowane kryteria diagnostyczne badań. Pain 1999; 81: 147-154
Crossref Web of Science Medline
(74)
[hasła pokrewne: odzywka do włosów, olejek arganowy do włosów, wybielanie warg sromowych ]

Powiązane tematy z artykułem: olejek arganowy do włosów styropian spadkowy wybielanie warg sromowych

Posted by on 28 maja 2018

Złożony zespół bólu regionalnego typu charakteryzuje się bólem, zaburzeniami czucia (np. Ból wywołany lekkim szczotkowaniem skóry [allodynia]), upośledzeniem ruchowym (np. Osłabieniem) i dysfunkcją układu współczulnego (np. Obrzękiem). Ból w tym zespole może być wywołany przez niedopasowanie między proprioceptywnym sprzężeniem zwrotnym a działaniem motorycznym.1 Wizualna informacja zwrotna jako substytut niewłaściwego proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego może zmniejszyć ból.1,2
Wizualna informacja zwrotna może zostać uzyskana dzięki zastosowaniu terapii lustrzanej, która była pierwotnie stosowana w leczeniu bólu fantomowego. Jednak zastosowanie terapii zwierciadlanej3 i terapii obejmującej obrazowanie ruchu 4 u pacjentów z zespołem przewlekłego bólu regionalnego typu (trwającego 6 miesięcy lub dłużej) pozostaje kontrowersyjny.
Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane pozorowane badanie z udziałem 24 pacjentów z udarem (11 mężczyzn i 13 kobiet). Mediana wieku wynosiła 62 lata (zakres od 53 do 71), a mediana czasu od wystąpienia udaru wynosiła 14 miesięcy (zakres od 7 do 21). Przewlekły zespół bólu regionalnego typ ramienia paretycznego rozpoznano zgodnie z kryteriami Bruehla i współpracowników. 5 Badacze nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Spośród 24 pacjentów 15 (62%) pozostawiło hemiplegię, a 19 (79%) miało udar niedokrwienny. Nie odnotowano przypadków podwzgórza barku lub podwichnięcia barku. Żaden z pacjentów nie miał oznak depresji.
Losowo przyporządkowaliśmy 24 pacjentów do jednej z trzech grup: jednej, która oglądała odbity obraz ich niewrażliwego ramienia w lustrze (grupa aktywnego lustra), taką, która oglądała zakryte lustro (grupa zakrytych lusterek) i taką, która otrzymał szkolenie w zakresie obrazowania mentalnego (grupa mental-imagery). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Rycina 1. Rycina 1. Zmiany w bólu, mierzone na skali 100 mm wizualno-analogowej. Wyniki na skali wizualno-analogowej wahają się od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Linia przerywana przedstawia punkt skrzyżowania, w którym pacjenci we wszystkich trzech grupach zaczęli stosować leczenie lustrzane. Przedstawione punkty danych są wartościami średnimi.
W grupach z aktywnym lustrem i zwierciadlanym lustrem pacjenci wykonywali wszystkie kardynalne (proksymalne do dalszego) ruchy chorego ramienia przez 30 minut dziennie. Wyniki mierzono pod względem bólu w ruchu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był punkt ciężkości bólu po 4 tygodniach leczenia, w oparciu o skalę wzrokowo-analogową od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na silniejszy ból. Drugorzędowymi punktami końcowymi były funkcje motoryczne, które oceniano za pomocą testu działania motorycznego Wolfa, allodynii wywołanej przez szczotkę i obrzęku po 4 tygodniach leczenia. Zastosowano test analizy wariancji. Wartości wyjściowe dla bólu w skali wizualno-analogowej były podobne w trzech grupach (P = 0,71). Po 4 tygodniach leczenia aktywnym lustrem natężenie bólu zmniejszyło się (ryc. 1), a poprawiła się funkcja ruchowa, allodynia wywołana przez szczotkę i obrzęk (dane nie przedstawione).
W grupie z aktywnym lustrem siedmiu z ośmiu pacjentów (88%) zgłosiło zmniejszenie bólu (mediana zmiany w wyniku wzrokowo-analogowym, -51 mm, zakres, -70 do -18). W grupie pacjentów z przykrytym lustrem tylko jeden z ośmiu pacjentów (12%) zgłaszał zmniejszony ból, dwóch pacjentów (25%) nie wykazało zmian w poziomie bólu, a pięciu pacjentów (62%) zgłaszało zwiększony ból.
W grupie obrazów obrazowych dwóch z ośmiu pacjentów (25%) zgłaszało zmniejszenie bólu, a sześciu pacjentów (75%) zgłaszało zwiększony ból Po 4 tygodniach wyniki dla bólu w skali wizualno-analogowej w grupie aktywnych lusterek różniły się istotnie od tych w grupie objętych lustrem (P = 0,002) i grupie obrazów mentalnych (P <0,001 dla obu porównań).
Po okresie randomizacji 12 pacjentów przeszło do terapii z użyciem lustra. Po okresie leczenia krzyżowego, 11 z 12 pacjentów (92%), którzy przeszli na aktywną terapię lustrzaną z grupy pacjentów z zakrytym lustrem lub z grupy obrazowania umysłowego, miało znaczące zmniejszenie bólu (odpowiednio P = 0,002 i P = 0,004). ).
Nasze wyniki wskazują, że w przeciwieństwie do terapii obrazowej, leczenie lustrzane skutecznie zmniejsza ból i poprawia funkcje ruchowe w ramieniu pacjentów z udarem i przewlekłym zespołem bólu regionalnego typu w ramieniu. Tradycyjny pogląd, że u pacjentów z udarem, przewlekły zespół bólu regionalnego typu w ramieniu jest oporny na leczenie lustrzane należy ponownie rozważyć.
Angelo Cacchio, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
angelo. to
Elisabetta De Blasis, MD
Santissimi Filippo e Nicola Hospital of Avezzano, Avezzano, Włochy
Stefano Necozione, MD
Ferdinando di Orio, MD
Uniwersytet L Aquila, L Aquila, Włochy
Valter Santilli, MD
La Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy
5 Referencje1. Maihofner C, Handwerker HO, Neundorfer B, Birklein F. Wzorce reorganizacji korowej w złożonym regionalnym zespole bólowym. Neurology 2003; 61: 1707-1715
Web of Science Medline
2. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Syneestezja w fantomowych kończynach wywołanych lusterkami. Proc Biol Sci 1996; 263: 377-386
Crossref Web of Science Medline
3. McCabe CS, Haigh RC, Ring EFJ, Halligan PW, Wall PD, Blake DR. Kontrolowane badanie pilotażowe użyteczności lustrzanych informacji wzrokowych w leczeniu złożonego regionalnego zespołu bólowego (typ 1). Rheumatology (Oxford) 2003; 42: 97-101
Crossref Web of Science Medline
4. Moseley GL. Wyobrażalne ruchy powodują ból i obrzęk u pacjenta ze złożonym regionalnym zespołem bólowym. Neurology 2004; 62: 1644-1644
Web of Science Medline
5. Bruehl S, Harden RN, Galer BS, i in. Zewnętrzna walidacja kryteriów diagnostycznych IASP dla złożonego regionalnego zespołu bólu i proponowane kryteria diagnostyczne badań. Pain 1999; 81: 147-154
Crossref Web of Science Medline
(74)
[hasła pokrewne: odzywka do włosów, olejek arganowy do włosów, wybielanie warg sromowych ]

Powiązane tematy z artykułem: olejek arganowy do włosów styropian spadkowy wybielanie warg sromowych